24 January 2023 | superadminlores

Qasje Inovatore ndaj Financimit për Gratë Sipërmarrëse: Si LORES+ po bën një Ndryshim

Pabarazia gjinore është një çështje e rëndësishme që vazhdon në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë aksesin në financa. Në Shqipëri, gratë sipërmarrëse kanë qenë shumë të pafavorizuara, duke luftuar p...

Pabarazia gjinore është një çështje e rëndësishme që vazhdon në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë aksesin në financa. Në Shqipëri, gratë sipërmarrëse kanë qenë shumë të pafavorizuara, duke luftuar për të marrë financim për të filluar ose zgjeruar bizneset e tyre.

Megjithatë, LORES+ po e ndryshon këtë narrativë duke ofruar zgjidhje financimi për gratë sipërmarrëse.

LORES+ ka bashkëpunuar me bankat lokale për të ofruar kredi për gratë sipërmarrëse me norma interesi konkurruese, me kushte fleksibël shlyerjeje. Kjo nismë jo vetëm që ofron akses në financa për gratë sipërmarrëse, por gjithashtu i fuqizon ato, rrit pjesëmarrjen e tyre në ekonomi dhe ndihmon në promovimin e barazisë gjinore.

Përveç financimit, LORES+ ofron përmbajtje edukative për gratë sipërmarrëse për t’i ndihmuar ato të kuptojnë opsionet e tyre të financimit dhe të marrin vendime të informuara. Kjo përmbajtje përfshin trajnime mbi menaxhimin financiar, buxhetimin dhe planifikimin financiar. LORES+ ofron gjithashtu programe mentorimi për gratë sipërmarrëse, të cilat i lidhin ato me sipërmarrëse femra të suksesshme, të cilat mund të ndajnë përvojat e tyre, të ofrojnë udhëzime dhe të ofrojnë mbështetje.

Në përgjithësi, LORES+ po revolucionarizon financimin për gratë sipërmarrëse në Shqipëri dhe nismat e tij po vendosin ritmin për pjesën tjetër të botës. Zgjidhjet e financimit, përmbajtja arsimore dhe programet e mentorimit të ofruara nga LORES+ janë thelbësore për të ndihmuar gratë sipërmarrëse të kenë sukses dhe të kontribuojnë në ekonomi.