Kushtet e perdorimit

Mirë se vini në LORES+ ("Platforma"). Duke hyrë ose duke përdorur Platformën, ju pranoni të jeni dakord me këto Kushte Përdorimi ("Marrëveshja"). Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Marrëveshje përpara se të përdorni platformën. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, nuk mund të përdorni platformën.

1. Përkufizime Termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet e mëposhtme:

“Llogaria” nënkupton llogarinë që krijoni me LORES+ për të hyrë në Platformë dhe për të aplikuar për kredi. 
“LORES+” do të thotë Sistemi i referimit të Kredisë i krijuar nga Creative Business Solutions, operatori i Platformës.
“Përdorues” nënkupton çdo individ ose ent që akseson ose përdor Platformën.

2. Përdorimi i Platformës

Në varësi të pajtueshmërisë suaj me këtë Marrëveshje, LORES+ ju jep një licencë të kufizuar, joekskluzive, të patransferueshme, jo të nënlicensueshme për të hyrë dhe përdorur Platformën vetëm për qëllimin e aplikimit për financim. Ju pranoni të mos përdorni platformën për asnjë qëllim tjetër.

3. Regjistrimi i llogarisë

Për të përdorur Platformën, duhet të krijoni një Llogari dhe të jepni informacion të saktë dhe të plotë. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të kredencialeve të hyrjes në llogarinë tuaj dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj. LORES+ rezervon të drejtën të pezullojë ose mbyllë llogarinë tuaj në çdo kohë, për çfarëdo arsye, sipas gjykimit të tij. 

LORES+ respekton privatësinë tuaj dhe angazhohet për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Privatësisë, e cila shpjegon se si ne mbledhim, përdorim dhe shfaqim informacione nga dhe rreth jush. 

5. Pëlqimi Mbi Firmën Elektronike

Duke krijuar një llogari, ju pranoni të merrni të gjitha komunikimet dhe njoftimet (të quajtura “Komunikimet”) nga LORES+ në mënyrë elektronike, duke përfshirë me email, SMS ose përmes Platformës. Ju pranoni se nënshkrimi juaj elektronik ka të njëjtin efekt juridik si një nënshkrim fizik. 

6. Të Drejtat e Pronësisë 

Platforma, duke përfshirë të gjithë përmbajtjen dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në të, janë pronë ekskluzive e LORES+ ose licencuesve të saj. Ju pranoni se nuk fitoni asnjë të drejtë pronësie duke përdorur Platformën.

7. Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast LORES+ nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë ose pasojë që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të platformës, pavarësisht nëse LORES+ është informuar apo jo për mundësinë e këtyre dëmeve.

8. Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mos mbani LORES+ përgjegjës për çdo pretendim, humbje, detyrim, dëmtim, kosto ose shpenzim (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të Platformës ose shkeljen tuaj të kësaj Marrëveshjeje.

9. Ligji dhe juridiksioni Qeverisës

Kjo Marrëveshje do të drejtohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, pa marrë parasysh parimet e saj të konfliktit të ligjeve. Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje do të zgjidhet ekskluzivisht në gjykatat e Republikës së Shqipërisë. 

10. Ndryshimet në këtë Marrëveshje 

LORES+ rezervon të drejtën për të modifikuar këtë Marrëveshje në çdo kohë, sipas gjykimit të saj. Vazhdimi i përdorimit tuaj të Platformës pas çdo modifikimi të tillë përbën pranimin tuaj të Marrëveshjes së modifikuar. 

11. Përfundimi 

LORES+ mund ta përfundojë këtë Marrëveshje në çdo kohë, me ose pa shkak, sipas gjykimit të tij. Pas përfundimit, licenca juaj për të përdorur Platformën do të përfundojë menjëherë dhe ju do të ndaloni menjëherë të gjithë përdorimin e Platformës. 

12. Marrëveshja e Plotë 

Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis jush dhe LORES+ në lidhje me përdorimin tuaj të Platformës dhe zëvendëson të gjitha komunikimet dhe propozimet e mëparshme ose të njëkohshme, qofshin ato me gojë ose me shkrim, midis jush dhe LORES+. 

13. Na kontaktoni 

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë Marrëveshje ose Platformë, ju lutemi na kontaktoni në [email protected] .